Doanh Nghiệp Việt Nên Hướng Đến Phục Vụ Cho Thế Hệ Z Hay Ông Bà Của Chúng?

Doanh Nghiệp Việt Nên Hướng Đến Phục Vụ Cho Thế Hệ Z Hay Ông Bà Của Chúng?

Theo Euromonitor, không phải thế hệ Z, mà là ông bà của thế hệ này mới là đối tượng các doanh nghiệp..